Historik

Historik

Borka Brygga bakåt i tiden

Borka hamnhistoria som den är känd 2008-01-01

Under 1600- och 1700-talet var hamnen belägen högt upp i Enångersån, vid Packalavan, söder om nuvarande reningsverket. I slutet av 1700-talet så flyttades hamnen från Packalavan till Hornö mittemot Borka Brygga. Under denna tid skedde huvuddelen av lastningen ute till sjöss, både i den inre fjärden men även på Flaköbotten. Lasterna, som lossades från inkommande fartyg, bestod i huvudsak av salt och på utseglande fartyg fanns virke från de uppströms i Enångersån liggande sågverken. Totalt fanns på 1800-talet elva sågverk i Enånger.
Huvudparten av det virke som producerades i Hudiksvallsområdet skeppades ut från Borka hamn. Från hamnen vid Packalavan skedde transporten ut till de på fjärden väntande fartygen med så kallade Suggor som drogs efter ån. Under 1800 talets första hälft flyttades hamnen till Borka dit även några av magasinen flyttades. Borka Brygga hade därmed uppförts på sin nuvarande plats vilket från början var en holme. Holmen sammanbands med land via tre, som hade sitt landfäste vid nuvarande korsningen med Essviksvägen. I övrigt var området kringflutet av vatten.
Edvin Berglund, som var föreståndare på Borka i mitten av 1950-talet, berättade att hans mormor omtalat att hon var där 1850,när Edvins mor var nyfödd. Detta vittnar alltså om att Bryggan var uppförd tidigare än 1850.
Bryggan skadades svårt av isskruvning 1874 så att dåvarande ägaren, Enångers kommun, lät genomföra en omfattande reparation. Trafiken till och från bryggan bestod då i huvudsak av segelskutor. I samband med reparationen försågs bryggan med tak, vilket var ett krav av rederierna för att tillåta passagerartrafik. Den gamla bryggan hade nu fått klassningen Ångbåtsbrygga. Taken har rivits på de flesta gamla ångbåtsbryggorna i Sverige men här i Borka finns enligt uppgift, och gjorda efterforskningar, den enda bevarade ångbåtsbryggan med sitt ursprungliga tak. Magasinen, som finns kvar än idag, uppfördes av handelsmännen.
Borka brygga var en viktig hamn och trafikerades av ångbåtarna Ottilia, Trafik och Svartvik samt några till. Detta var närmaste hamnen för Arbrå, Järvsö m.f.l. platser i inre Hälsingland. Turlistor, biljetter och fraktsedlar m.m. finns att se i museet. Trafik angjorde Borka brygga regelbundet under fjorton års tid. Någon gång i början av 1900-talet rände Trafik in i bryggan med omfattande skador som följd.
1909 övertogs hamnen av Enångers fiskeförening och blev med åren en av Hälsinglands största fiskehamnar. Under Andra världskriget landades stora mängder strömming och fisk i Borka. Som mest fanns ett sextiotal båtlag som skapade arbetstillfällen för c:a två hundra personer. Produktionen utgjordes av saltströmming, surströmming och böckling.
År 1912 beviljade länsstyrelsen att biltrafik fick förekomma på Borkavägen. Ett beslut, som överklagades av ortsborna till konungen, men avslogs.
Piren, som mäter trettiofem meter, byggdes 1946 för en kostnad av 45 000 kronor.
År 1979 upphörde fiskeföreningen och överlät Borka Brygga med mark och vattenområde till kommunen, som gåva. Enångers Båtsällskap hyrde bryggan av kommunen fram till 1991 då kommunen sålde Borka Brygga med mark och vattenområde till Enångers Båtsällskap för en köpeskilling av 40 000 kronor.
Magasinen hade då privata ägare och anläggningen var i ett mycket dåligt skick. Olika försök gjordes för att underhålla men det gick lite trögt i början. 1993 startade ett intensivt arbete med mål att rädda Borka Brygga till eftervärlden. Tack vare att arbetslösheten var hög bland duktiga hantverkare så gick det då att få fart på renoveringen. Vid den tiden var piren under vatten vid vissa tillfällen.
En del magasin har lyfts en meter och alla grunder har renoverats o.s.v. Räddningsoperationen utfördes i sista stund innan bryggan och magasinen blev totalt förstörda. Kostnaden har uppgått till c:a tre miljoner kronor varav en del har inkommit som bidrag och en del via sponsorer. År 2006 uppfördes museibyggnaden på den plats där tidigare förfallna saltmagasin stått. Därmed fick Borka brygga sin ursprungliga exteriör återställd och Borka hade fått ett arbetslivsmuseum, som innehåller båthistoria blandat med by-minnen från gången tid.